عطر مهران مدیری معرفی

مھران مدیری با ارائه ی عطرھای خود مسیر تازه ای برای ارتباط با طرفدارانش خلق کرده است ، مھران مدیری ھنر ساخت عطر را در راستای تبحرش در ساخت فیلم و موسیقی به کار گرفته است تا روشی دیگر برای ارتباط او با علاقمندان و دوست دارانش باشد .

 

احساس شور و عشقی که با یک رایحه خوش در ذهنتان ثبت می‌شود، به یادگار بماند…

کالکشن فیلم

مھران مدیری اولین کلکسیون عطر خود را در سال 1399 به نام movie ارائه کرد . این مجموعه تعامل بین دو ھنر فیلم و عطر است و ارتباط بین این دو را از آنجایی بیان می کند که ھر دوی آن ھا دارای قدرت تصویرسازی ھستند ، عطر با به تصویر درآوردن خاطره در ذھن ھمانند فیلمی است که به عقب بازگشته و حسی که با به یادآوری آن درک می شود به فھم درھم آمیخته شدن این دو ھنر کمک می کند . این کلکسیون شامل چھار عطر است که دو عطر زنانه و دو عطر مردانه را شامل می شود :

 

عطر پلان(مخصوص بانوان)

عطر پلان (مخصوص آقایان)

عطر کلوزآپ (مخصوص بانوان)

عطر کلوزآپ (مخصوص آقایان)

کالکشن موسیقی

دومین کلکسیون عطرھای مھران مدیری در سال 1400 به نام Music ارائه شد . ایده ی کلی این کلکسیون شباھت دو ھنر موسیقی و عطر است . عطر ھمانند موسیقی دارای نت ھایی است که عطرساز با خلاقیت خود آن ھا را با ھم در ھم می آمیزد تا اثری خلق کند که برانگیزاننده‌ی احساسات باشد ، درست ھمانند آھنگ سازی که یک قطعه ی موسیقی خلق می کند.این کلکسیون شامل چھار عطراست که دو عطر زنانه و دو عطر مردانه را شامل می شود :

 

عطر مینور (مخصوص بانوان)

عطر ر ماژور (مخصوص آقایان)

عطر ر مینور (مخصوص بانوان)

عطر ماژور (مخصوص آقایان)